طراحی هوشمندانه این محصول قفلی را برای جلوگیری از پاک شدن نوشته ها یا طراحی های شما در نظر گرفته است،طرح و نوشته خود را با قفل کردن صفحه تا زمانی که می خواهید حفظ کنید.