باتری این محصول طوری طراحی شده که با یک بار شارژ به مدت یک هفته قابل استفاده می باشد...تنها با یک بار شارژ