گلس برد شیشه ای

مدل غیر مغناطیسی وایت برد های شیشه ای 
انواع گلس برد شیشه ای